نتایج درمان در افراد دارای اندام متناسب پس از اولین جلسه درمانی نیز تا حدودی قابل رویت می باشد. در انتهای جلسه چهارم فرد شاهد عضلات قوی تر و کاهش چربی خواهد بود. از آنجائیکه فرآیند چربی سوزی و عضله سازی پس از اتمام جلسات درمانی نیز ادامه دارد، نتیجه نهایی پس از 3 ماه کاملا قابل مشاهده می باشد.
معمولا جهت بهبود نتایج و پایداری آن توصیه می شود پس از اتمام جلسات سبک زندگی سالم، ورزش و تغذیه مناسب در پیش گرفته و به منظور یادآوری درمان هر 6 ماه یک جلسه درمان انجام شود.
تحقیقات نشان داده که درمان اولیه 4 جلسه کفایت می کند و تکرار جلسات نتیجه قابل توجهی نخواهد داشت، زیرا عضله سازی و فرآیند چربی سازی به یکباره انجام نشده و نیازمند زمان می باشد.