قبل از درمان موارد زیر را رعایت نمایید:

لباس راحت بپوشید
کنار گذاشتن اشیایی مانند ساعت،موبایل و ...
کنار گذاشتن کارت عابر بانک