⦁ روشی غیر جراحی
⦁ عدم نیاز به بی حسی
⦁ عدم وجود دوره نقاهت و استراحت پس از درمان
⦁ عضله سازی و چربی سوزی به صورت همزمان
⦁ نتایج قابل مشاهده تنها با 4 جلسه درمانی
⦁ مدت زمان جلسه فقط 30 دقیقه