4 جلسه با فاصله 2 تا 3 روز برای ام اسکالپ کافی می باشد.