در اگزیمیا سلول های چربی هدف ، بافت چربی زیرپوستی هستند و این روش نمی توانند بافت های چربی احشایی را از بین برد.