این روش به منظور رفع چربی های موضعی و سلولیت است و هدف از این تکنیک تنها کاهش سایز است .