این روش نقش موثری در کاهش بافت های چربی دارد و نتایج محسوسی دارد ولی اگر فرد بعد ازانجام این تکنیک رژیم غذایی مناسبی دریافت نکند و افزایش وزن بیش از 5 کیلو داشته باشد نتایج مجدد برگشت پذیر است .