در این روش از لیزر استفاده میشود .در این روش کاربرد لیزر برای کاهش چربی ناحیه مورد نظر است .