تا الان برای تکنولوژی جدید لاغری هیچ گونه عارضه ای گزارش نشده است .