2 هفته قبل از کربن پیلینگ از آسپرین یا مکمل های رقیق کننده خون استفاده نکنید.
به مدت 2 هفته قبل از کربن پیلینگ، از هیچ محصولی که حاوی رتینول باشد استفاده نکنید.
حداقل 2 هفته قبل از درمان سیگار نکشید.
ممکن است لازم باشد قبل از درمان، داروهای درمان آکنه را به طور موقت قطع کنید.