1. آکنه فعال
  2. بارداری
  3. ضعف سیستم ایمنی (دیابت کنترل نشده)
  4. پوست های تیره (تیپ پوستی ۵ و ۶)
  5. پوست خیلی خشک
  6. تب خال عود کننده
  7. مصرف بالای سیگار و قلیان چراکه ترمیم التهاب در این افراد به سختی صورت گرفته و شانس عوارض بیشتر می باشد.