• سن پوست.
  • شدت آثار پیری و اندازه‌ی منطقه‌ی مورد درمان.
  • نوع ژل تزریقی مورد استفاده.
  • از جمله عوارض تزریق فیلر می توان به موارد: تورم ، قرمزی ، کبودی ، درد ، ناقرینگی ، نمای دانه تسبیحی (گلوله شدن) ، حساسیت ، عوارض عروقی و نکروز اشاره کرد..