افرادی که دارای بیماری دیابت و یا فشار خون کنترل شده هستند ممنوعیت برای استفاده از این روش ندارند .